Friday, October 18, 2013

ماهی همیشه تشته‌امماهی مرد. دیشب یه وری شده بود ته آب. امروز صبح مرده بود. مردن ماهی به نظر میاد نباید خیلی دردناک باشه اما هست. حداقل تو این وضیعتی که آدم تنها اتچمنتش یه ماهی بند انگشتیه. خاکش کردم تو گلدونای بالکن.